Ważne informacje dla firm świadczących usługi na Węgrzech
Uprzejmie informujemy, że wobec zastrzeżeń zgłaszanych przez organizacje i stowarzyszenia transportowe, jak również rozbieżność stanowisk węgierskiego Ministerstwa Gospodarki Narodowej i m.in. Stałego Przedstawicielstwa Węgier przy UE w Brukseli, nt. objęcia zagranicznych firm transportowych zakresem przedmiotowym węgierskich regulacji o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (wdrożenie dyrektywy 2014/67/UE oraz 96/71/WE) – w tym obowiązkiem raportowania przypadków delegowania pracowników, WPHI Ambasady RP w Budapeszcie ponownie zwrócił się do węgierskiego MGN o zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii.
Poniżej przedstawiamy oświadczenie strony węgierskiej:
 
„Megkeresésükre hivatkozva tájékoztatni szeretnénk, hogy Magyarország a munkavállalók kiküldetését szabályozó 96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló 2014/67/EU irányelv valamennyi rendelkezését átültette, beleértve a 9. cikk (1) bekezdés b) pontját is azzal, hogy az nem tesz utalást kifejezetten a közlekedésre.
 
Ez nem változtat azon a tényen, hogy ugyan az átültető jogszabály nem veszi ki kifejezetten a közlekedést az irányelv hatálya alól, Magyarország véleménye szerint ugyanakkor a közúti közlekedés (beleértve a kabotázs tevékenységet) nem tartozik a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv hatálya alá, és álláspontunk az, hogy a kiküldetéssel kapcsolatos követelményeket a közlekedési ágazatban nem lehetséges és nem is indokolt alkalmazni.
 
A fentiek alapján azokban az esetekben, amikor egy jármű a kiküldetés megvalósítása nélkül áthalad Magyarország területén, az újonnan elfogadott előírások rá nem vonatkoznak. A kiküldetési helyzet megvalósulása esetén azonban a hatályos szabályokat az érintett munkavállalókra alkalmazni kell.”
 
tłumaczenie:
 
„Nawiązując do Państwa zapytania, uprzejmie informujemy, że Węgry dokonały transpozycji przepisów dyrektywy 2014/67 / UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników, w tym artykułu 9 (1), b), jednakże transport nie jest wyraźnie wskazany w tekście przedmiotowych aktów prawnych.
 
Pomimo, że akty transponujące nie wykluczają wyraźnie sektora transportu z zakresu stosowania omawianych przepisów, w opinii Węgier, transport drogowy (w tym kabotaż) nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy w sprawie delegowania pracowników, - uważamy że stosowanie wymogów dotyczących delegowania pracowników do sektora transportowego nie jest ani możliwe, ani właściwe.
 
W związku z powyższym, w przypadkach, w których pojazd przejeżdza przez terytorium Węgier bez jakiejkolwiek aktywności mogącej stanowić delegowanie, nowo przyjęte przepisy nie mają zastosowania. Jednakże w przypadku delegowania,  do pracowników zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy”.

 
Powyższe oznacza, że nastąpiła zmiana węgierskiego stanowiska przedstawionego w dniu 9 sierpnia br. 
 
Ministerstwo Gospodarki Narodowej – odpowiedzialne za prowadzenie rejestru zagranicznych pracowników delegowanych – nie wymaga już zgłaszania do w/w rejestru usług transportowych realizowanych przez polskie firmy na terenie Węgier.
 
W odniesieniu do pozostałych usług, obowiązek zgłoszenia faktu delegowania pracowników pozostaje bez zmian.

Dla potrzeb rejestracji uruchomiony został specjalny serwis internetowy pod adresem www.ommf.gov.hu
 
Docelowo działać ma również adres www.munka.hu
 
W przypadku problemów technicznych, pomocniczo można dokonać zgłoszenia poprzez przesłanie na adres e-mail 
foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
stosownych informacji.
 
Zakres rejestracji obejmuje następujące informacje:
 
1. Dane dotyczące usługodawcy:
 
1.1. Nazwa usługodawcy
 
1.2. Adres usługodawcy (siedziby)
 
1.3. Kraj pochodzenia usługodawcy
 
1.4. Kraj siedziby przedsiębiorstwa / obywatelstwo usługodawcy (w przypadku osób fizycznych) oraz nr wpisu do ewidencji przedsiębiorców lub NIP lub         KRS
 
1.5. Dane osobowe/Nazwa i adres/siedziba przedstawiciela/osoby kontaktowej firmy delegującej na Węgrzech lub pełnomocnika (najlepiej          przebywającej na terenie Węgier, która w jednym z języków - angielski, niemiecki, węgierski - będzie mogła udzielić informacji nt. polskiego      przedsiębiorstwa lub umożliwić kontakt firmy delegującej pracowników z przedstawicielami węgierskiej administracji)
 
2. Dane dotyczące działalności przedsiębiorstwa:
 
2.1. Wskazanie rodzaju działalności, którą zamierza prowadzić usługodawca
 
2.2. Podanie podstawy/uprawnienia do prowadzenia danej działalności gospodarczej (np. wpis do KRS, wpis do ewidencji przedsiębiorców itp.)*
 
2.3. Podanie nazwy organu, który wydał w/w pozwolenie*
 
2.4. numer NIP, REGON lub KRS*
 
* wypełniane tylko w przypadku działalności regulowanej
 
3. Oświadczenie usługodawcy o zamiarze prowadzenia działalności usługowej na terenie Węgier
 
4. Dane dotyczące wykonywanej pracy:
 
4.1. Prognozowana liczba oddelegowanych pracowników w ramach realizacji usługi
 
4.2. Całkowity okres planowanego oddelegowania pracowników na Węgry
 
4.3. Data początkowa i końcowa wykonywanej usługi
 
4.4. Wskazanie adresu wykonywania usługi
 
4.5. Wskazanie podstawy do wykonywnia usługi na Węgrzech (np. zlecenie węgierskiej firmy itp)
 
 
Wraz z wejściem w życie w/w regulacji, do wynagrodzenia polskich pracowników delegowanych zastosowanie mają również węgierskie przepisy dotyczące ustawowej płacy minimalnej:
 
  • pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat, od 1-go stycznia 2016 roku przysługuje minimalne wynagrodzenie miesięczne w wysokości 111 000 HUF brutto, tygodniowo 25 500 HUF brutto, dziennie 5 110 HUF brutto, za godzinę 639 HUF brutto
  • pracownikowi z co najmniej średnim wykształceniem bądź średnim wykształceniem zawodowym, zatrudnionemu na cały etat, od 1-go stycznia 2016 roku przysługuje wynagrodzenie miesięcznie wynoszące 129 000 HUF brutto, tygodniowo 29 690 HUF brutto, dziennie 5 940 HUF brutto, za godzinę 742 HUF brutto.
W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą placówką w Budapeszcie:
 
Pan Radca Marcin Karaskiewicz
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
w Budapeszcie 
 
Városligeti fasor 16
1068 Budapeszt
Węgry
 
tel: (+36 1) 251 46 77
fax: (+36 1) 252 92 89
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
 
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG