Strona główna > Zdaniem KIG
Zdaniem KIG
Opinia Krajowej Izby Gospodarczej do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej projekt Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jest dobrym punktem wyjścia do dalszych prac. Za niezbędne uznać należy włącznie przedsiębiorców w jej tworzenie, już na etapie założeń, a bezwzględnie na etapie uszczegóławiania. Bez tego nie będzie możliwe pozyskanie odpowiedniego kapitału na sfinansowanie ambitnych planów w niej zawartych.
Więcej…
Uwagi KIG do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (dalej: „dyrektywa klasyczna 2014/24/UE”) oraz dyrektywa 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych  (dalej: „dyrektywa sektorowa 2014/25/UE”) zawierają regulacje podlegające obligatoryjnemu wdrożeniu do polskiego porządku prawnego. 
Więcej…
Opinia Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie realizacji Krajowej Polityki Miejskiej w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), jako największa, niezależna organizacja biznesu w Polsce, łącząca ponad 150 organizacji biznesowych i aktywna w otoczeniu międzynarodowym z uwagą obserwuje, analizuje oraz inspiruje zmiany społeczno - gospodarcze w Polsce i w otoczeniu zewnętrznym. 
Więcej…
Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej do projektu wstępnych propozycji do założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej
UZASADNIENIE - POTRZEBA I CEL REGULACJI 

Czy potrzebne są zmiany 
 
Podniesienie problemów zawartych w przesłanych propozycjach ma głębokie uzasadnienie zarówno ekonomiczne jak i przedsiębiorcze. Wynika nie tylko z zaprezentowanych przesłanek, lecz opiera się również na wielu wcześniejszych i aktualnych opracowaniach i zaleceniach UE i jej agend. Dotyczą one zarówno problemów –np. ciągłości biznesów (sukcesji) wszystkich przedsiębiorstw lub ograniczają się do przedsiębiorstw rodzinnych, tzn., w których problemy te uzewnętrzniają się najsilniej.

Dla przykładu, w „listopadzie 2000 r. Komisja zainicjowała projekt procedury wzorcowej (Best Procedure) w dziedzinie przekazywania przedsiębiorstw w celu dalszego monitorowania wdrażania swoich zaleceń oraz rozpoznawania nowych środków prawnych, podatkowych oraz narzędzi
wspomagających, a także proponowania dalszych działań. „W komunikacie Komisji w sprawie przekazywania przedsiębiorstw, który pochodzi z marca 2006 r.: Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – Przenoszenie własności przedsiębiorstw - ciągłość poprzez nowy początek uwypuklono obszary wymagające dołożenia dalszych starań, w szczególności wsparcie dla środków na rzecz podnoszenia świadomości, odpowiednie warunki finansowe dla przekazywania przedsiębiorstw.[cyt. z :Raport Grupy Ekspertów. Giełdy Przedsiębiorstw. Propagowanie przejrzystości rynku w dziedzinie obrotu przedsiębiorstwami w Europie. Bruksela, maj 2006, ]

W nowszym dokumencie -Opinii z dnia 17 września 2015 r. Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie jako źródła ponownego wzrostu gospodarczego i lepszych miejsc pracy jednym z ważniejszych postulatów jakie w nim zawarto, oprócz podstawowego - wprowadzenia kategorii firmy rodzinnej do statystyki europejskiej (Eurostat) oraz efektywne zbieranie informacji o firmach rodzinnych przez krajowe urzędy statystyczne- jest usprawnienie regulacji prawnych w zakresie transferu międzypokoleniowego firm rodzinnych, szczególnie w kontekście podatkowym, celem ograniczenia narażania tych firm na kłopoty z płynnością finansową.

W dokumentach tych podnosi się aspekty ekonomiczne (konsekwencje upadku przedsiębiorstw dla rodziny właściciela) , aspekty prawne (konieczności dokonywania wielu zabiegów dla zapewnienia ciągłości prawnej biznesu), organizacyjne i techniczne a także społeczne. Te ostatnie głównie poprzez utratę miejsc pracy dla pracowników i źródła dochodów dla spadkobierców. 

Obraz ten należałoby uzupełnić o wpływ braku odpowiednich regulacji na przedsiębiorcze motywacje ludzi młodych. Z wielu badań (w tym. K. Safin, i in. Strategie sukcesyjne… Warszawa 2014, T. Zellweger I in. , Coming home or breaking free? Career choice intentions of the next generation in family businesses, EY, 2012 ) wynika bardzo niski poziom zainteresowania przejmowaniem biznesów przez sukcesorów. Każda dodatkowa trudność w procesie wzmacnia te mentalne bariery i potęguje niechęć, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z przedsiębiorstwami, których potencjał sukcesyjny (majątek) jest niski a do tych należą głównie przedsiębiorstwa w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Każda regulacja ograniczająca bariery ułatwiająca przejmowanie przedsiębiorstw sprawia, że nie są one traktowane jako masa spadkowa (której aktywa należy sprzedać), a jako podmioty gospodarcze o określonej wartości rynkowej. 

Uzasadnienie należałoby uzupełnić o stwierdzenie (a w ślad za nim o działanie), że nie tylko modyfikacji przepisów jest niezbędna. Ważne będzie wprowadzenie nowych regulacji, dotyczących na przykład nowego rodzaju fundacji- fundacji rodzinnej służącej zarządzaniu i wpływaniu rodziny na biznes nawet wtedy, gdy sam biznes znajduje się w zarządzie ludzi obcych. Brak chętnych lub kompetentnych menedżerów ze strony rodziny właścicieli nie musi pozbawiać ich wpływu na losy firmy. 
 
 
 
SPOSÓB REGULACJI

Uwagi do proponowanych rozwiązań szczegółowych :

Prokurent mortis causa – dalej: PMC, działa w imieniu spadkobierców do momentu działu spadku, maksymalnie nie dłużej niż rok od dnia otwarcia spadku (z możliwością przedłużenia  szczególnych okolicznościach). W okresie działania PMC spadkobiercy mają ograniczony wpływ na jego działania, mimo że te wywierają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a przez to wywierają wpływ także w sferze prawnej spadkobierców, którym w dziale spadku przypadnie przedsiębiorstwo.
 
Zmiany w zakresie prawa administracyjnego (pkt 2)

W przypadku prowadzenia działalności koncesjonowanej wydaje się istotne "przedłużenie skuteczności decyzji administracyjnych" również w okresie, kiedy nastąpiła śmierć spadkodawcy a nie została jeszcze podjęta decyzja o ustanowieniu PMC (przy czym termin ten jeszcze nie upłynął) oraz w okresie przejściowym od zakończenia działalności PMC do przejęcia zarządu przez spadkobiercę.
 
Reprezentacja spadkobierców w postępowaniach administracyjnych i sądowych (pkt 2.5) oraz podatkowych (pkt 4.2.)
 
Zamiast udziału PMC w wyżej wymienionych postępowaniach w imieniu spadkobierców wydaje się sensowne, z punktu widzenia sytuacji procesowej spadkobierców, zawieszenie ww. postępowań do momentu działu spadku. Zwłaszcza, że jak wynika                w przesłanych materiałów , PMC może działać również w sytuacji gdy krąg spadkobierców nie jest jeszcze ustalony.
 
Zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia remanentu likwidacyjnego (pkt 4.3.)
 
Proponowana regulacja jest jak najbardziej potrzebna i pomysł jej wprowadzenia należy ocenić bardzo pozytywnie.
 
Fikcja dalszego funkcjonowania przedsiębiorcy (pkt 4.1.)
 
Wydaje się istotne zawarcie wyraźnego wskazania w projektowanych regulacjach, że w zakresie zobowiązań publicznoprawnych w okresie działania PMC, PMC działa umownie ze skutkiem dla spadkodawcy. Wprowadzenie takiej regulacji uczyni klarowną sytuację spadkobierców jako następców prawnych spadkodawcy zobowiązanych do uregulowania zobowiązań podatkowych spadkodawcy. Przy braku takiej regulacji działania PMC (na które spadkobiercy mają ograniczony wpływ) będą wywierać skutki w sferze zobowiązań publicznoprawnych spadkobierców, a tym samym spadkobiercy będą odpowiadać za zobowiązania podatkowe, które mogą być skutkiem działań PMC, jak za swoje własne zobowiązania i byliby pozbawieni ochrony, jaką w tym zakresie przewiduje ordynacja podatkowa dla następców podatkowych spadkodawców, tj. ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosownie do trybu przyjęcia spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza).
 
 
 
 
Warszawa, 4 kwietnia 2016 r.
Opinia Komitetu ds. Nowych Technologii i Innowacji Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie nowelizacji Ustawy o Innowacyjności z dnia 25 września 2015 r.
Krajowa Izba Gospodarcza popiera inicjatywę wprowadzenia zmian do obowiązującej Ustawy o Innowacyjności z dnia 25 września 2015 r, których skutkiem byłoby zbudowanie prawno-podatkowego ekosystemu przyjaznego rozwojowi innowacyjnej gospodarki w Polsce oraz wzmocnienie zachęt dla polskich przedsiębiorców i inwestorów kapitałowych do zwiększania nakładów na prace badawczo-rozwojowe, skutkujące wprowadzeniem na rynek krajowy i globalny innowacyjnych polskich produktów.
Więcej…
Opinia Krajowej Izby Gospodarczej do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Przedłożony do konsultacji przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy przewiduje wprowadzenie do Kodeksu pracy obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Krajowa Izba Gospodarcza, po przeanalizowaniu treści proponowanej nowelizacji stoi na stanowisku, iż proponowana nowelizacja jest niekorzystna dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników, nakłada bowiem na przedsiębiorców dodatkowe ryzyko gospodarcze (m.in. porzucenie przez pracownika pracy).

Więcej…
Uwagi KIG do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (dalej: „dyrektywa klasyczna 2014/24/UE”) oraz dyrektywa 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych  (dalej: „dyrektywa sektorowa 2014/25/UE”) zawierają regulacje podlegające obligatoryjnemu wdrożeniu do polskiego porządku prawnego.

Więcej…
Opinia KIG do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (projekt Prezydenta RP)

W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Projekt), wymaga dalszych prac, w szczególności w obszarze dostosowania treści przepisów do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 21/14 oraz wyliczenia jego skutków dla finansów publicznych.

Więcej…
Opinia Krajowej Izby Gospodarczej do projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

Krajowa Izba Gospodarcza zgłasza do projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 75) szereg uwag. Nie negując samej idei obciążenia dodatkowym podatkiem branży bankowo-ubezpieczeniowej, należy zwrócić uwagę na uwarunkowania branży finansowej w Polsce.

Więcej…
Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej do projektu ustawy Prawo wodne

Prawo wodne jest jednym z najtrudniejszych praw materialnych. Konsekwencje przyjętych w nim rozwiązań mają bowiem zasadniczy wpływ nie tylko na właściwy stan i gospodarowanie zasobami wodnymi ale również na rozwój społeczny i gospodarczy, w tym m.in. transportu wodnego, energetyki, rolnictwa, gospodarki komunalnej, turystyki i rekreacji wodnej.

Więcej…
List do Komisji Europejskiej
Dotyczy notyfikacji: 2014/0537/PL - H10 dokonanej przez Rzeczpospolitą Polską
Więcej…
Stanowisko KIG w sprawie gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)
Po kilku latach obowiązywania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz budowy krajowego systemu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazujemy na szereg problemów i nieprawidłowości w krajowym systemie odzysku i recyklingu, które od długiego czasu uniemożliwiają uczciwą konkurencję i jego prawidłowy rozwój, jak również zagrażają faktycznej realizacji ustawowych obowiązków odzysku i recyklingu przez uczciwych przedsiębiorców. Sytuacja ta zdaniem przedsiębiorców obecnie osiągnęła swój punkt krytyczny wymagający zdecydowanych działań odpowiedzialnej administracji.
Więcej…
Stanowisko Krajowej Izby Godpodarczej w sprawie przyjętych 23 października przez Radę Europejską Ram Polityki Klimatyczno-Energetycznej do roku 2030.

Stanowisko Krajowej Izby Godpodarczej w sprawie przyjętych 23 października przez Radę Europejską Ram Polityki Klimatyczno-Energetycznej do roku 2030.

Więcej…
Komunikat KIG w sprawie przebiegu postępowania odwoławczego dotyczącego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu m. st. Warszawy
Krajowa Izba Gospodarcza wyraża zaniepokojenie decyzją w sprawie odwołania Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ze składu orzekającego w ramach kluczowego dla rynku odpadów komunalnych postępowania odwoławczego dotyczącego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu m. st. Warszawy.
Więcej…
List otwarty do Prezesa Rady Ministrów
21 stycznia 2014 roku Komisja Europejska zamierza opublikować propozycje zawierające kolejny Pakiet Energetyczno-Klimatyczny, obejmujący okres do roku 2030, zaostrzający cele redukcyjne w stosunku do dotychczasowych rozwiązań, które zostały przyjęte kruchym kompromisem 12 grudnia 2008 roku.
Więcej…
Najważniejsze propozycje zmian prawa w nowej ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 1 lipca 2011 r. lub w aktach wykonawczych
Propozycje przedłożone  Ministrowi Środowiska w dniu 16 stycznia 2014 r .
Więcej…
Konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą
W imieniu izb gospodarczych, związków i stowarzyszeń reprezentujących przedsiębiorców z różnych branż, uprzejmie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w kolejnych konsultacjach dotyczących zagadnienia nowych obowiązków przedsiębiorców w zakresie projektu poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych i opakowań po środkach niebezpiecznych. Niestety zaproponowane w projekcie rozwiązania postrzegamy jako niekorzystne dla gospodarki, jak również jako nie służące środowisku naturalnemu. Zauważamy, że nasze uwagi i opinie z przeprowadzonych w sierpniu br. przez Ministerstwo Środowiska (m.in. pismo DGOop_0230-16/31736/13/SS) wstępnych konsultacji w tym zakresie nie zostały uwzględnione. Podtrzymujemy zaprezentowaną wcześniej argumentację i uważamy za niesłuszne przyjęcia podejścia zaprezentowanego w przedmiotowym projekcie rozporządzenia, tj. określenia wysokich poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych oraz podziału tych opakowań na podgrupy wg materiału przeważającego. Decyzja o wprowadzeniu przedmiotowych regulacji nie była poprzedzona standardową oceną ich skutków, w tym nie poddano ich analizie ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. Nie znajdujemy także uzasadnienia do określania na tym etapie budowy zupełnie nowego systemu poziomów dla tych opakowań aż do roku 2020. 
Więcej…
Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (projekt z dnia 18 września 2013r.)
Krajowa Izba Gospodarcza z niepokojem przyjmuje zapisy artykułu 7 pkt. 2 projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej podwyższającego stawki akcyzy na papierosy i tytoń do palenia na rok 2014.
Więcej…
Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej do projektu ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (projekt ustawy z 19 września 2013 r.)
Krajowa Izba Gospodarcza w ujęciu generalnym pozytywnie ocenia opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w celu konsultacji społecznych projekt ustawy  o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Jednak w szczegółowym ujęciu zawiera on jednak propozycje  przepisów, które wymagają korekty.
Więcej…
Opinia Krajowej Izby Gospodarczej do ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, który stanowi kontynuację dotychczasowych prac legislacyjnych mających na celu ograniczeniem barier administracyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Więcej…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15
 

 
 
 
 

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
tel: (48) 22 630 96 00
fax: (48) 22 827 46 73
więcej
 
 Newsletter

25 lat Krajowej Izby Gospodarczej
 
 Copyright © 2010 KIG | Realizacja: KIG